Begreb:  dokumentalist

Uddybende kommentar

Begrebet dokumentalist opstod med dokumentationsbevægelsen grundlagt af Paul Otlet (1868-1944) og Henri Lafontaine (1854-1943).

Det er svært at drage en skarp grænse mellem begreberne dokumentalist og bibliotekar (især når der er tale om specialbibliotekarer og forskningsbibliotekarer). Dokumentalister har generelt i højere grad end bibliotekarer været interesseret i dokumenternes indhold og i at udføre litteratursøgning, der ikke var begrænset til et enkelt biblioteks samlinger, men i højere grad satsede på at udnytte det fagbibliografiske system. De har været mindre interesseret i at opbygge samlinger end i at udnytte disse produktivt. Begrebet har næsten udelukkende været anvendt om naturvidenskabelige og teknologiske specialister. I 1937 blev American Documentation Institute grundlagt som en faglig forening for dokumentalister. Dette instituts navneskifte i 1968 til American Society for Information Science markerer en aftagende interesse for betegnelserne dokumentation og dokumentalist og en voksende interesse for betegnelserne informationsspecialist og informationsforsker.

Uddannelsen til dokumentalist er i Danmark blevet varetaget af Dansk Teknisk Litteraturselskab (DTL) og af Danmarks Biblioteksskole. Danmarks Biblioteksskole har varetaget uddannelsen af forskningsbibliotekarer og dokumentalister uden at skelne mellem disse betegnelser. Også den almindelige bibliotekariske grunduddannelse har været betegnet BDI-uddannelse, d.v.s. uddannelse i biblioteks-, dokumentations og informationsvidenskab (fra 1985-1999).

I Skandinavien har betegnelsen dokumentalist fra 1960'erne især været knyttet til personer, der foretager edb-baserede søgninger på kommerciel basis for klienter, og firmabiblioteker såvel som store forskningsbiblioteker (fx Danmarks Tekniske Videnscenter og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek) har haft dokumentalister ansat i særlige dokumentationsafdelinger. Efter fremkomsten af cd-rom databaser og Internettet har "slutbrugersøgning" er begrebet dokumentalist næsten forsvundet i såvel den engelsksprogede som i den skandinaviske verden, men har endnu en central placering i Frankrig og Spanien. I de seneste år har der været argumenteret for at begreber som dokument, dokumentation, dokumentations-videnskab og dokumentalist indebærer nogle fordele fremfor begreberne information, informationsformidling, informationsvidenskab og informationsspecialist, men den aktuelle brug af ordet dokumentalist er i dag sjælden.

Litteratur:

 Einhaus, Hannah (1994). Bibliothekarin, Bibliothekar, Dokumentalistin, Dokumentalist. Dübendorf Switzerland : Schweizerischer Verband für Berufsberatung. (27 sider). 
 Wikipedia, the free encyclopedia. Documentalist. Hentet 2012-09-23 fra: http://en.wikipedia.org/wiki/Documentalist
 Her er flere litteraturhenvisninger.

Publiceret 1991