Om ordbogen

Informationsordbogen tilstræber at dække det fagområde, der på dansk ofte betegnes biblioteks-, dokumentations- og informationskundskab (BDI).Betegnelsen dækker over arkiver, biblioteker og museer og i et vist omfang termer med relation til kulturarv og kulturformidling.

Ordbogen - med over 7.000 termer - henvender sig til alle, der beskæftiger sig med dokumentbaseret information eller på anden måde interesserer sig for informationsformidling. Indholdet er fokuseret på aktuel praksis og teori. Ældre metoder og materialer som endnu benyttes, eller som har sat sig tydelige historiske spor, er dog også beskrevet. Valget af termer og udformningen af definitionerne er først og fremmest bestemt af hensyn til bogens formål og dens anvendelse i praksis og i undervisning. Informationsteknologiske termer og begreber er medtaget i begrænset omfang, men kan findes behandlet i mange andre ordbøger og i en række terminologiske standarder for eksempel IT-Lex (ophørt 2015, se istedet seneste trykte udgave, Hansen 2002).

Definitionerne er tilstræbt korte og stringente, men ofte i det uddybende afsnit suppleret med yderligere oplysninger, herunder litteraturhenvisninger, love og standarder. I terminologiarbejde er det urealistisk at foreskrive ét og kun ét udtryk, hvor praksis viser udbredt brug af synonymer. Ved mange opslagsord anføres derfor ét eller flere synonymer (som også er søgbare), hvoraf ét af de synonyme begreber er valgt som overskrift se fx: lemma. Termer som repræsenterer begreber, der er ude af brug er markeret som historiske. Væsentlige dele af indholdet i Informationsordbogen har rødder i almindeligt anerkendte fagordbøger og ordlister, danske og udenlandske, og fra oplysninger hentet i faglitteratur eller hos specialister. Standarder på BDI-området er endvidere en del af grundlaget for denne ordbogs definitioner og den tilsvarende begrebsstruktur. Det skal også nævnes, at ordbogens redaktion har bestået af personer fra såvel undervisning, forskning og praksis, herunder personer med erfaring fra såvel folke- som forskningsbiblioteker.

Arbejdet, som førte til Informationsordbogen, tog sin begyndelse i 1977 som terminologisk standardisering og hørte oprindeligt til en serie af publikationer fra Dansk Standard. De trykte udgaver voksede fra 1.800 begrebsdefinitioner (1. udg. i 1991) til 2.495 (3. udg. i 2002), og pr. 1. maj 2023 i den elektroniske udgave til mere end 7.000 termer.Med netversionen fra 2005 overtog Udgiverselskabet Informationsordbogen med velvillig støtte fra Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Fra 2012 til 2018 var IVA (Det informationsvidenskabelige Akademi, tidligere Danmarks Biblioteksskole) vært for informationsordbogen, men udviklingen, ansvaret og ejerskabet overgik herefter til et udgiverselskab bestående af de nuværende fire redaktører. Informationsordbogen er således udarbejdet over en lang årrække (over 40år). Det har været tilstræbt at alle termer med jævne mellemrum er blevet gennemset og ajourført. Det er dog ikke altid været muligt, og derfor vil der ved termerne være oplyst hvornår de sidst er blevet redigeret. I 2023 har redaktionen besluttet, at ajourføringen indtil videre er sat i bero.

 
Informationsordbogens redaktører/forfattere gennem tiderne (alfabetisk):

Bibliotekar, Det Kongelige Bibliotek, Mette Abildgaard (2009)
Souschef, Danmarks Pædagogiske Bibliotek, Jakob Andersen (1998-2009)
Overbibliotekar, Syddansk Universitet, Bertil F. Dorch (2017-2018)
Fagleder, Danmarks Biblioteksskole, J.B.Friis-Hansen (1977-2000)
Forskningsbibliotekar, Danmarks tekniske Bibliotek, Bent Hisinger (1977-1991)
Professor, Institut for Informationsstudier (INF), Københavns Universitet, Birger Hjørland (2002-)
Overbibliotekar, Danmarks Biblioteksskole, Ivar A.L.Hoel (2003-2018)
Dokumentalist, eget firma, Torben Høst, Odense (1985-2002)
Fhv. assisterende fagleder, Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), Steffen Knak-Nielsen (2009-)
Fagleder, Danmarks Biblioteksskole, Poul Steen Larsen (1977-)
Lektor, Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), Karen Birgitte Philipson (2009-2017)
Forskningsbibliotekar, Syddansk Universitetsbibliotek, Lotte Thing Rasmussen (2018)
Afdelingsbibliotekar, Danmarks Lægevidenskabelige Bibliotek, Simone Schipp von Branitz (2006-2008)
Fhv. afdelingsbibliotekar, Slagelse Bibliotek, Finn Slente (1998-)
Professor, Københavns Universitet, Henning Spang-Hanssen (1977-2002)
Bibliotekar, IVA biblioteket, Karen Margrethe Ørnstrup (2007-2018)

Informationsordbogens ejere, udgivere og redaktører:

Birger Hjørland.
Steffen Knak-Nielsen.
Poul Steen Larsen.
Finn Slente.